Jak Airbnb chroni gospodarzy

Dowiedz się więcej o ochronie Airbnb.
Autor: Airbnb, 4 lut 2020
Przeczytasz w 3 minuty
Zaktualizowano 1 maj 2024

Najważniejsze wskazówki

  • Dzięki AirCover dla gospodarzy i innym opcjom ochrony możesz przyjmować gości bez obaw

  • Obsługa społeczności dostępna jest w 62 językach

Być może zastanawiasz się, jak zabezpieczyć swoje miejsce i mienie, kiedy w Twoim domu zatrzymują się goście. Wypadki i incydenty związane z bezpieczeństwem zdarzają się niezwykle rzadko, ale Airbnb zapewnia różne rozwiązania, które chronią zarówno gospodarzy, jak i gości.

Profile i recenzje

Airbnb pomoże Ci dowiedzieć się więcej o gościach. Jeśli korzystasz z rezerwacji natychmiastowej, możesz dostosować swoje ustawienia, aby dodać wymagania wobec gości wykraczające poza zwykłe zasady obowiązujące wszystkich gości. Jeśli wybierzesz ręczne prośby o rezerwację, możesz sprawdzać profile gości i przeczytać recenzje od poprzednich gospodarzy, zanim zaakceptujesz rezerwację.

Ponieważ goście i gospodarze mogą się wzajemnie oceniać dopiero po zakończeniu pobytu, masz pewność, że opinie są pisane na podstawie rzeczywistych doświadczeń. Możesz też skorzystać z bezpiecznego komunikatora Airbnb, by zadać gościom pytania i przekazać im, czego mogą się spodziewać, zanim do Ciebie przyjadą.

AirCover dla gospodarzy

AirCover dla gospodarzy to kompleksowa ochrona każdego gospodarza aktywnego na Airbnb. Program ten zapewnia zabezpieczenia jeszcze przed rozpoczęciem pobytu, więc wiesz, że tożsamość gości została wcześniej sprawdzona. Pomaga również zmniejszyć ryzyko uciążliwych imprez i szkód majątkowych dzięki technologii weryfikacji rezerwacji.

Program AirCover dla gospodarzy obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 1 miliona USD oraz ochronę od szkód majątkowych na kwotę 3 milionów USD, w zakres której wchodzą między innymi dzieła sztuki, przedmioty wartościowe, zaparkowane samochody czy zacumowane łodzie.

Dowiedz się więcej o AirCover dla gospodarzy

Podstawowe zasady

Podstawowe zasady dla gości to zestaw możliwych do wyegzekwowania standardów, których przestrzegać musi każdy gość. Zgodnie z nimi goście mają obowiązek dbać o Twoje miejsce i pozostawić je po sobie w stanie niewymagającym gruntownego sprzątania, a także przestrzegać regulaminu domu i informować Cię o wszelkich problemach. Te podstawowe zasady musi zaakceptować każdy gość przed dokonaniem rezerwacji.

Bezpieczeństwo konta

Airbnb chroni Twoje konto na kilka sposobów: wymaga dodatkowego uwierzytelnienia podczas logowania na nowym telefonie lub komputerze i wysyła użytkownikom powiadomienia o zmianach na koncie. Jeśli tylko korzystasz z Airbnb przez cały czas – od komunikacji, przez dokonywanie rezerwacji, po realizację płatności – chronią Cię zasady i zabezpieczenia zapewniane przez Airbnb.

Całodobowa obsługa klienta

Obsługa społeczności Airbnb jest dostępna w 62 językach i może Ci pomóc w takich sprawach:

  • pomoc w zarezerwowaniu nowej oferty,
  • zwroty,
  • mediacje.

Dowiedz się więcej o naszych zasadach i oferowanej ochronie

Dzięki tym zabezpieczeniom zawsze możesz czuć się bezpiecznie. Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi AirCover dla gospodarzy, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Airbnb chroni swoich gospodarzy.

Dostępne w ramach AirCover dla gospodarzy ubezpieczenie gospodarzy od szkód majątkowych, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzyubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej organizatorów atrakcji nie obejmują gospodarzy, którzy oferują pobyty za pośrednictwem Airbnb Travel LLC, ani gospodarzy i organizatorów atrakcji w Japonii, gdzie obowiązuje Program Ubezpieczenia Gospodarzy w JaponiiProgram Ubezpieczenia Atrakcji w Japonii. Gospodarze, którzy oferowali miejsca na pobyt lub atrakcje w Chinach kontynentalnych, objęci są Programem Ochrony Gospodarzy w Chinach. Limity ochrony są podawane w USD.

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji są gwarantowane przez ubezpieczycieli zewnętrznych. W przypadku gospodarzy w Wielkiej Brytanii gwarantem polis ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji jest Zurich Insurance Company Ltd., a stroną zawierającą umowę ubezpieczenia (bez żadnych dodatkowych opłat dla gospodarzy) jest Airbnb UK Services Limited – wyznaczony przedstawiciel firmy Aon UK Limited z uprawnieniami nadanymi przez Financial Conduct Authority (FCA) i podlegający nadzorowi tego urzędu. Numer rejestracyjny firmy Aon w FCA to 310451. Informacje te można potwierdzić w Rejestrze Usług Finansowych lub w FCA pod numerem 0800 111 6768. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy i organizatorów atrakcji w ramach AirCover dla gospodarzy podlega nadzorowi FCA. Pozostałe produkty i usługi oferowane przez Airbnb UK Services Limited nie podlegają przepisom regulacyjnym. FPAFF405LC

Ochrona gospodarzy od szkód majątkowych nie jest ubezpieczeniem i nie jest związana z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej gospodarzy. W ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych otrzymasz zwrot kosztów za szkody wyrządzone w Twoim domu i mieniu, jeśli goście, którzy je spowodowali, nie zapłacą za nie sami. W przypadku ofert w stanie Waszyngton zobowiązania umowne Airbnb w ramach programu ochrony gospodarzy od szkód majątkowych są objęte polisą ubezpieczeniową wykupioną przez Airbnb. W przypadku gospodarzy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się poza Australią, obowiązują te Warunki ochrony gospodarzy od szkód majątkowych. W przypadku gospodarzy, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Australii, ochrona gospodarzy od szkód majątkowych podlega Warunkom programu dla użytkowników z Australii.

Od momentu opublikowania tego artykułu informacje w nim zawarte mogły się zmienić.

Najważniejsze wskazówki

  • Dzięki AirCover dla gospodarzy i innym opcjom ochrony możesz przyjmować gości bez obaw

  • Obsługa społeczności dostępna jest w 62 językach

Airbnb
4 lut 2020
Czy udało nam się pomóc?