PODSUMOWANIE INFORMACJI O UBEZPIECZENIU

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii

Co to jest Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii?

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii zapewnia ochronę w przypadkach, kiedy Gospodarz* ponosi odpowiedzialność lub wydatki w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem mienia osób podczas ich pobytu, a także w przypadkach, kiedy Gospodarz ponosi straty związane z uszkodzeniem jego mienia przez Gości* podczas ich pobytu. W przypadkach, gdy mienie Gospodarza zostanie uszkodzone podczas pobytu Gości, ubezpieczenie będzie miało zastosowanie, jeśli Gospodarz i Gość nie rozwiążą sporu między sobą i Gospodarz poprosi o pomoc Airbnb.

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii to program ochrony realizowany przez firmę Sompo Japan Insurance Inc.

Udział w tym programie jest bezpłatny.

Więcej szczegółowych informacji na temat zakresu ubezpieczenia znajdziesz w poniższych materiałach.

Okres ubezpieczenia

Bieżący okres ubezpieczenia trwa od 31 lipca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku.

Zakres i warunki

Zakres i warunki ubiegania się o Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii

Odszkodowanie z tytułu Ubezpieczenia dla Gospodarzy w Japonii jest wypłacane w przypadkach, kiedy mienie Gospodarza zostało zniszczone oraz kiedy Gospodarz ponosi odpowiedzialność lub wydatki w związku z uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem mienia Gości osób podczas ich pobytu.

  1. Miejsce na pobyt objęte ubezpieczeniem

Ubezpieczenie dla Gospodarzy w Japonii obejmuje Miejsca na pobyt* oferowane na wynajem dla Gości, które gospodarz ma, których używa lub którymi zarządza.

(*) Miejsce na pobyt to nieruchomość zatwierdzona na podstawie ustawy o działalności biznesowej hoteli, która ma certyfikat wydany zgodnie z ustawą o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym, zgłoszona zgodnie z japońską ustawą o prywatnej działalności kwaterunkowej, lub inny obiekt, w którym jest prowadzona działalność o podobnym charakterze. Muszą też zostać spełnione następujące warunki: – Nieruchomość jest własnością Gospodarza lub jest przez niego wynajmowana. – Oferta wynajmu nieruchomości jest opublikowana na stronie Airbnb. – Nieruchomość może zarezerwować i użytkować osoba, która zaakceptowała warunki korzystania z Airbnb i która korzysta ze strony internetowej Airbnb. Nieruchomością może być też kamper, autobus, przyczepa kempingowa, domek na drzewie oraz inne unieruchomione pojazdy wykorzystywane w charakterze obiektu mieszkalnego. Nieruchomością może być też łódź i inne typy jednostek pływających, o ile pełnią one funkcję miejsca zakwaterowania.

  1. Gospodarz

Gospodarz to osoba prowadząca działalność polegającą na (*) przyjmowaniu Gości.

  1. Gość

Goście to osoby korzystające z usług (*) Wynajmu nieruchomości, w tym osoby zaproszone przez użytkownika rezerwującego ofertę oraz inne osoby, które również korzystają z danej usługi wynajmu nieruchomości.

(*) Usługa Wynajmu nieruchomości oznacza działalność hotelową określoną w ustawie o działalności biznesowej hoteli (nr 138 z 1948 r.), działalność określoną w ustawie o krajowych specjalnych strefach o znaczeniu strategicznym (nr 107 z 2013 r.), działalność związaną z wynajmem określoną w ustawie o prywatnej działalności kwaterunkowej (nr 65 z 2017 r.) lub inną działalność związaną z zakwaterowaniem, a także wszelkie czynności wykonywane w wynajmowanej nieruchomości i poza nią wynikające z prowadzenia wyżej wymienionych typów działalności, z zastrzeżeniem, że transakcje niezbędne do prowadzenia tych działalności są realizowane za pośrednictwem platformy cyfrowej Airbnb.

Zakres ubezpieczenia (warunki dotyczące odpowiedzialności)

Górny limit odszkodowania w trakcie trwania ubezpieczenia wynosi 1 milion JPY na każde roszczenie.

Wyłączenia dotyczące zakresu ubezpieczenia

Co nie jest objęte Ubezpieczeniem dla Gospodarzy w Japonii (klauzule dotyczące odszkodowania w przypadku uszkodzenia mienia)

Elementy niebędące częścią miejsca zakwaterowania:

– Pieniądze, metale szlachetne w postaci kruszcu i papiery wartościowe. – Ziemia, woda lub inne substancje znajdujące się na ziemi inne niż konstrukcje naziemne związane z ogrodnictwem i projektowaniem krajobrazu, drogi i chodniki, ale nie to, co znajdują się pod ziemią, na której stoi dana nieruchomość, ani woda znajdująca się w zamkniętym zbiorniku, system rurociągów ani żaden inny sprzęt wykorzystujący wodę. – Zwierzęta, w tym m.in. zwierzęta hodowlane i domowe.

  • Drzewa i rośliny uprawne. – Jednostki pływające, samoloty, statki kosmiczne i satelity. Nie dotyczy to jednak jednostek pływających, które nie są używane do transportu i są miejscem zakwaterowania gości. – Pojazdy. Nie dotyczy to jednak pojazdów, które nie są używane do transportu i są miejscem zakwaterowania gości. – Kopalnie podziemne i szyby kopalniane oraz wszelkie nieruchomości znajdujące się w tych kopalniach i szybach kopalnianych. – Zapory, groble i wały przeciwpowodziowe. – Nieruchomości mobilne. – Linie przesyłowe i dystrybucyjne oddalone o co najmniej 305 metrów od miejsca zakwaterowania.

Najczęstsze przypadki, w których odszkodowanie nie jest wypłacane:

– Wojna, użycie siły przez inne państwo, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, rebelia zbrojna lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki. – Zniszczenia spowodowane promieniowaniem lub wybuchem albo inne uszkodzenia spowodowane reakcją nuklearną lub skażeniem paliwami bądź materiałami promieniotwórczymi, materiałami radioaktywnymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, wyłączając zdarzenia wywołania reakcji łańcuchowej lub skażenia materiałami promieniotwórczymi bądź radioizotopami do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych. – Akty terrorystyczne. – Odpowiedzialność wynikająca z niewłaściwego użycia trujących środków chemicznych lub biologicznych bądź z wysuwania gróźb użycia takich środków. – Szkody wyrządzone w czasie, gdy miejsce zakwaterowania nie jest zamieszkałe przez wynajmujących je gości. – Szkody wyrządzone z winy umyślnej gospodarza lub z powodu jego rażącego zaniedbania. – I tak dalej.

Najczęstsze przypadki, w których odszkodowanie nie jest wypłacane (klauzule dotyczące odszkodowania za uszkodzenia)

– Wojna, użycie siły przez inne państwo, rewolucja, zamach stanu, wojna domowa, rebelia zbrojna lub inne podobne zdarzenia lub zamieszki. – Zniszczenia spowodowane promieniowaniem lub wybuchem albo inne uszkodzenia spowodowane reakcją nuklearną lub skażeniem paliwami bądź materiałami promieniotwórczymi, materiałami radioaktywnymi, radioizotopami lub substancjami skażonymi przez takie materiały albo zdarzenia związane z takimi zniszczeniami, wyłączając zdarzenia wywołania reakcji łańcuchowej lub skażenia materiałami promieniotwórczymi bądź radioizotopami do celów medycznych, naukowych lub przemysłowych. – Szkody wyrządzone z winy umyślnej Gospodarza.

  • Odpowiedzialność względem krewnych mieszkających z Gospodarzem.
  • Odpowiedzialność Gospodarza względem pracowników w przypadku zdarzenia w pracy dla Gospodarza, które doprowadziło pracownika do fizycznej niepełnosprawności. – W przypadkach, gdy Gospodarz i Gość zawierają specjalną umowę dotyczącą odszkodowania, odpowiedzialność jest określana zgodnie z tą umową. – Odpowiedzialność spowodowana emisją zanieczyszczeń lub ścieków. – Odpowiedzialność wynikająca z pracy świadczonej przez prawników, prawników zarejestrowanych za granicą, certyfikowanych księgowych, doradców podatkowych, architektów, projektantów, nadzorców budowlanych, skrybów sądowych, skrybów administracyjnych, weterynarzy lub inne osoby wykonujące podobne zawody. – Odpowiedzialność wynikająca z posiadania i używania samolotów, samochodów, statków lub innych pojazdów oraz zarządzania nimi poza miejscem zakwaterowania, wyłączając wszelkie szkody spowodowane używaniem samochodu, statku lub innego pojazdu oraz zarządzaniem nimi poza miejscem zakwaterowania, o ile taki pojazd jest nieruchomością będącą miejscem zakwaterowania. – Odpowiedzialność wynikająca z prac budowlanych prowadzonych w wynajmowanej nieruchomości, takich jak remonty, nadbudowy i rozbiórki, wyłączając sytuacje, w których gospodarz przeprowadza takie prace własnoręcznie. – I tak dalej.

Roszczenia ubezpieczeniowe

Powiadomienie o zdarzeniu

Jeśli Gospodarz dowie się o uszczerbku na zdrowiu Gościa lub osoby trzeciej albo o uszkodzeniu mienia Gościa lub osoby trzeciej, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Airbnb, ponieważ w takich sytuacjach ubezpieczenie może mieć zastosowanie. Jeśli Gospodarz dowie się o uszkodzeniu mienia, które posiada lub którym zarządza, również powinien powiadomić o tym Airbnb, o ile Gospodarz i jego Gość nie mogą rozstrzygnąć sprawy polubownie. Z Airbnb Gospodarz powinien skontaktować się w ciągu 72 godzin od chwili zwrócenia się w danej sprawie do Gościa, ponieważ w takiej sytuacji ubezpieczenie może mieć zastosowanie.

Prośba o dostarczenie polisy ubezpieczeniowej

Podsumowanie programu Ubezpieczenia dla Gospodarzy w Japonii nie zawiera wszystkich warunków tej polisy. Aby je uzyskać, skontaktuj się z firmą Marsh Japan, Inc.. W treści prośby podaj dane swojego konta Airbnb.

Firma ubezpieczeniowa

Sompo Japan Insurance Inc.